Espoosta oppimista ja työskentelyä kehittäen

Ryhmä saatiin nopeasti muodostettua vuoden 2013 lopussa ja itse koulutukset pääsivät käyntiin heti tammikuussa 2014. Työskentelyn kotipesäksi Espoossa muodostui Fronter, koska kyseinen alusta toimii heillä hyvin keskeisessä roolissa ollen opetuksen ja oppimisen keskeisin järjestelmä, jota täydennetään muille tarvittavilla palveluilla ja sovelluksilla.
Ryhmän muodostaneiden opettajien välillä oli heti havaittavissa suurta yhdessä tekemisen meininkiä, mikä herätti heti meissä kouluttajissakin innostusta. Pienryhmien toteuttamien töiden aiheista myös on selvästi nähtävissä yhteys avoimeen ja toiset huomioivaan työskentelyn kehittämiseen.
 • Oppilas tiedontuottajana
 • Tavoitteellinen työskentely
 • Flipped classroom
 • Sisältö-/kuvapankki
 • Verkostoituminen
Ryhmän kanssa puhuttiin paljon heti alusta lähtien suunnittelun tärkeydestä, jotta mm. hankkeen jälkeen toisten opettajien olisi helppoa osallistua tämän kaltaiseen työskentelyyn. Yhdessä ryhmien kanssa asetettiinkin selkeä tavoite, että kuka tahansa muu espoolainen opettaja voi Open Päivityksen jälkeen hypätä mukaan ko. aiheiden kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Oppilas tiedontuottajana -ryhmällä oli kaksi tavoitetta:
 1. Luoda huonemalli, joka olisi siirrettävissä erilaisiin oppilaita osallistaviin konteksteihin (esim. oppilasparlamentti, tutor-toiminta, each on teach one...)
 2. Luoda opetukseen malli, joka on siirrettävissä eri oppiaineisiin ja konteksteihin, ja jossa oppijalla olisi aktiivinen tiedonrakentajan rooli, ja jossa hyödynnettäisiin sähköistä oppimisympäristöä (esim. Fronter).
Tavoitteellisen työskentelyn -ryhmässä tavoitteeksi asetettiin itsearvioinnin ja oppilasarvioinnin sähköistäminen ja itseohjautuvuus. Näillä muutoksilla tavoitellaan oppilaan osallistamista ja parempaa motivoitumista, tavoitteiden selkeyttämistä ja näkyväksi tekemistä. Kaikilla näillä tavoitteilla haluttin lisätä oppilaan tietoisuutta omasta oppimisprosessista ja osaamisestaan. Koska itsearviointi siirrettiin sähköiseen ympäristöön muodostui myös seurattavissa oleva arviointihistoria, jolla opettajan ohjausmahdollisuukien nähtiin paranevan.

Flipped classroom -ryhmä toteutti käänteisen kemian opetuksen menetelmän peruskoulun 9. luokalle. Tavoitteiksi he asettivat:
 • Mallien katsomisesta mallien tekemiseen
 • Kokeellisuudesta tutkimuksellisuuteen
 • Konteksti ja oppiaineiden integrointi
 • TVT:n monipuolinen käyttö
Sisältö- ja kuvapankki -ryhmässä keskityttiin kuvien käyttämiseen oikeastaan sen jokaisella mahdollisella osa-alueella; lähtien erilaisten tekijänoikeuksien tiedostomisesta, julkisista kuvapankeista, kuvankäsittelyohjelmistojen tuntemisesta, kuvan muokkaamiseen, kuvien käyttöön etc. toki kaikkia osa-alueita ei Open Päivityksen aikana saatu valmiiksi, mutta työn on tarkoitus jatkua.

Verkostoitumiseen keskittynyt ryhmä lähti kehittämään materiaalin jakamista. Tavoitteena oli verkostoitua Espoon opettajien kesken ja yhdessä keskustella olemassa olevista ongelmista, kehittää yhdessä pedagogisia malleja, joita hyödyntämällä opettajat pääsevät helposti liikkeelle. Verkostoitumisen kehittäminen nähtiin lisäksi oivana tapana tvt-tavoitteiden toteuttamiseksi, kuten tvt:n liittyvien laitteiden tuki opettajille ja oppilaille.

Koulutuksesta vastasivat Anne Rongas (Suomen eOppimiskeskus ry) ja Henrik Paajanen (Fronter). Koulutuksen kotipesänä toimi Espoon kaupungin Fronter-oppimisympäristö.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta