maanantai 27. lokakuuta 2014

Steinerkoulussa pohdittiin uuden OPSin ja TVTn näkökulmiaHelsingin Rudolf Steinerkoulussa remontoidaan nykyisiä ja suunnitellaan uusia tiloja. Tilojen suunnitteluvaiheessa on hyvä keskittyä tieto- ja viestintätekniikan asettamiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset, uusi OPS ja steinerpedagogiikan omat lähtökohdat on hyvä huomioida ja keskustella koko oppilaitoksen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Helsingin Rudolf Steiner -koulu
Steinerpedagogiikan lähtökohtana on tutustuminen asioihin kokonaisuuksina, kokeilla ja havainnoida laajasti ja konkreettisesti tehdä asioita käsin. Uusien opetussuunnitelmien asettamat tavoitteet TVT-osaamisesta tuovat uuden lisän opetusmenetelmiin ja -tapoihin. Näiden taitojen suhde opetukseen täytyy selkeyttää ja varmistaa tavoitteiden täyttyminen.

Open Päivitys -koulutuksen yhteydessä tehdyistä projektitöistä yksi suurimmista oli koulun TVT-strategia ja -opetuskäytön suunnitelma. Koulun TVT-ryhmä työstikin näitä koulutuksen kanssa rinnan. Strategiassa määritettiin yleiset tekniikkaan liittyvät tarpeet, mutta myös toimintaan liittyvät edellytykset sekä vastuut.
Yhteinen keskustelu aloitettiin siitä kuka vastaa OPS:ssa mainituista TVT-osaamisesta ja kuinka liitännät tehdään. Steinerkoulun suunnitelmissa opetuksen keskiöön nousi yhteinen, jaettu tieto: missä oppiaineessa ja vaiheessa tietty TVT-asia opetetaan, jotta vältytään sekä päällekkäisyydeltä että rajoitetaan oppilaiden näyttöaikaa.
Open Päivitys -koulutuksen aikana otettiin myös käyttöön koulun ensimmäiset tablettitietokoneet ja suunniteltiin Moodle verkko-oppimisympäristön käyttöönotto. Koulutuksen aikana käytössä oli OneDrive.

perjantai 24. lokakuuta 2014

Kiteen ammatillisessa Open Päivityksessä kokeiltiin uutta ja jaettiin opittua


Open Päivityksiä on tänä vuonna tehty useita eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Kiteen ammattiopiston Open Päivityksessä lähdettiin vahvistamaan sekä pedagogista TVT-osaamista että kokeilemaan uudenlaisia opetuksellisia toteutuksia. Talossa oli juuri hiljattain otettu käyttöön Microsoftin Office365 ja sen käyttöä vahvistettiin koulutuksen luontevana osana

Koulutus aloitettiin tammikuussa ja viimeinen lähipäivä pidettiin syyskuun lopussa. Koulutuksen kesto oli pitkä ja kesäloma siinä välissä hieman keskeytti prosessia, mutta syksyn innolla lopputuotokset olivat hienoja. Muun muassa uusia Moodle-toteutuksia, RebelMouse-kokeiluja, QR-koodien ja videoiden käyttöä sekä kännyköiden käyttöä osana opetusta.

Henkilökohtainen oppimisympäristö keskiössä ja kivijalkana


PLE PLN vertaisuus.jpg
Kuva 1. Henkilökohtainen oppimisympäristö ja -verkosto toimii opettajan työn kivijalkana.
Koulutuksen yhteydessä korostettiin jakamisen tärkeyttä ja sitä harjoiteltiin Office 365 -tiedostojen avulla PKKY:n oman OneDriven sisällä. Koulutuksen OneNote-sivusto oli toiminnan kohteena. OneNoteen rakennettiin jokaiselle oma kotisivu henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamisen alkutoimenpiteenä. Harjoiteltiin yhtäaikaista tiedon tuottamista samaan OneDriveen, samaan dokumenttiin, esitykseen  Opettajien oman kehittymisen tueksi kehotettiin rakentamaan muitakin oppimisympäristöjä (PLE). Jotta henkilökohtainen oppimisverkosto (PLN) saisi enemmän siipiä alleen, on hyvä harjoitella jakamista eri oppimisympäristöjen myötä. Näin saadaan vertaistyön ja -tutoroinnin hyödyt esiin paremmin. (kuva 1.) Kuratointiohjelmista otettiin esimerkiksi  helppokäyttöinen RebelMouse-palvelu, jonka avulla demonstroitiin tiivistämisen, organisoimisen, koostamisen ja kuratoinnin etuja opettajan työssä sekä opiskelijoiden harjoitustehtävissä ja itsensä kehittämisessä.

Opettajille on yhä tärkeämpää tehdä yhteistyötä


Esimerkkejä yhteistyöhön kannustavista seikoista löytyi helposti: 1. Pedagogiset toiveet ovat muuttuneet. 2. Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa paljon uusia asioita. 3. Informaatiotulvan hallitseminen yhteistyöllä helpottaa ja yhdessä saa enemmän aikaan. 4. Vertaisten avulla saavutetaan mielekkäitä ja monipuolisempia oppimisen tuloksia. 5. Voidaan levittää oppijalle tulevaisuuden oppimisen ja työnteon mallia. Koulutuksessa painotettiin sekä vertaistyötä että vertaismentorointia. Yksittäisenä asiana jakamisen idean ja tehokkuuden oppiminen oli tärkeätä. (kuva 2.)


PLE ja vertaisuus.jpg
Kuva 2. Internet-työkalujen avulla rakennettu henkilökohtainen oppimisympäristö ja -verkosto tukee uutta vertaisuutta korostavaa opettajuutta ja pedagogiikkaa

sunnuntai 12. lokakuuta 2014

Wiki ala- ja yläkoulussa Parkanossa

Parkanon Openpäivityskoulutuksessa (http://openpaivitys.lystiwiki.fi/) keskityttiin lähtökohtaisesti opettajien omien koulutyössä kohdattujen probleemien esilletuontiin ja toisaalta siten kehittämiskohteiden eteenpäin viemiseen. Jokaisen oma työ nousi käsittelyyn ja sitä piti itse koulutuksen aikana miettiä ja löytää ratkaisuja kehittämiseen. Hyvä tapa tähän on löytää ensin ns. selvät ongelmakohdat ja koettaa löytää yhdessä niille ratkaisuja. Seuraavaksi koulutuksessahan tuodaan uusia tapoja tehdä työtä TVT-välineillä, joita on saatavilla. Tällöin opettaja joutuu miettimään toisaalta vanhoja probleemeja ja toisaalta uusia ratkaisuja, joita TVT maailma tuo esille. Kouluttajan roolissa on tärkeää nostaa esille ajatuksia siitä kuinka esim. wiki tai vaikkapa videoita  voisi käyttää ratkaisemaan "vanha" ongelma.

Parkanon ala- ja yläkoulussa on aktiivisesti käytetty Wikiä luokkien lasten ja heidän vanhempiensa yhteisessä toiminnassa ja viestinnässä. Wiki on jo osoittanut vahvuutensa varsinkin vanhempien suuntaan tapahtuvan viestinnän paranemisena. Wiki on käytössä myös Parkanon lukiossa.

Openpäivitys-koulutuksen ohjelma ja sisältö löytyy ao. linkin kautta, mutta haasteenahan tässä koulutuksessa oli ryhmän moninaisuus eli osallistujat olivat eri oppiaineista sekä luokanopettajia että aineopettajia. Omat haasteensa asettivat myös kehittyvä verkkoinfrasysteemi sekä vasta koulutuksen aikana tulleet hybridi-laitteet.

Lisää tietoa:
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa . Arja Pihlaja, Harto Pönkö ITK-2014
OpenPäivitys 3 , koulutussivut

keskiviikko 14. toukokuuta 2014

Tukihenkilökin tarvitsee tukea eli opettajat selättämässä TVT-viidakkoa yhteisvoimin

Kevätkauden 2014 Vertaispäivityksen tapaamistuokiot käynnistyivät. Vertaispäivittäjä-tapaamiset tukevat TVT-tukihenkilöitä, sillä tukihenkilökin tarvitsee välillä tukea. Samalla tehdään yhdellä tavalla näkyväksi Open Päivityksen henkilöstökoulutuksissa karttuneita koulutussisältöjä, tietoja ja kokemuksia. Vertaispäivitys on osa Open Päivitys -koulutuksen tiedotustoimintaa. Aiheesta lisää Vertaispäivittäjä-blogissa, jossa tämä bloggaus on julkaistu 14.5.2014.

Ensimmäinen Vertaispäivityksen teema johdattaa havahtumaan nykytilanteeseen. Tieto- ja vuorovaikutusteknologian kirjo on nykyisellään niin laaja, että aikamoinen akrobaatti täytyy olla, jos kaiken moninaisen yksin hallitsee. Jotta verenpaine ei nousisi turhan päiten, kannattaa etsiä yhteistyötä, niin opettajakollegoiden kuin oppijoiden kanssa. Teknologia omaan rooliinsa. Alku vaatii aina ylimääräistä, mutta tähtäimessä työn helpottaminen.Kevätkaudella 2014 tapaamisiin osallistuneitten kanssa pohdittiin, mitä vertaisoppiminen on, missä sitä tapahtuu ja mikä sitä edistää.

Mitä vertaisoppiminen tässä tapauksessa eli koulussa opetusteknologian kanssa on?

Se on yhteisöllinen työtapa, keskustelua kollegan kanssa, ideoiden jakamista, avointa työskentelyä, hyvien käytänteiden siirtämistä, halua omaksua uutta ja toteuttaa se käytännössä, auttamista, innostamista.

Se on sitä, ettei panttaa tietoa ja osaamista. Jakamisen eetos ei ole päivän selvä, se pitää erikseen ottaa esille ja puhua. Jakamiseen ei ole tottumusta, sillä opetustyön historiaan kuuluu itsenäisyys, yksintekemisen kulttuuri. Julkisuuteen ei olla totuttu, mikä voi nousta esteeksi, vaikka muuten halua yhteistyöhön periaatteessa olisi.

Vertaisoppiminen opettajan työssä on myös oman tietämättömyyden tunnustaminen ja uskallusta kysyä. Se on sitä, ettei jää selvittämään yksin asioita. Tämä on joskus ammattilaiselle vaikeaa. Alansa osaaja ei aina luntevasti kysele ja tuo omaa epätietoisuuttaan kysymysten kautta näkyväksi. Opettajan ammati-identiteettiin ei ole kuulunut avun pyytäminen.

Vertaisoppimiseen kuuluu myös tasa-arvoisuus: kumpikaan ei ole toistaan parempi, ylempänä toista, vaikka on jollakin osa-alueella osaavampi. Asioita selvitetään yhdessä.

Opeverkostoissa oppiminen on auttajalle kevyttä. Kysyjäkin voi olla huoleton. Kun avun tarpeen edissää verkostolle, potentiaalisia auttajia on lukuisia ja vastaus näkyy kaikille. Kuormitus ei kohdistu aina yhdelle ja samalle henkilölle. Auttajalle vaiva ei ole suuri, kun hän tietää ja tuntee asian hyvin. Siinä, missä noviisi saattaa käyttää pahimmillaan tuntitolkulla aikaa jonkin pulman selvittämiseen, asiantuntijalta vierähtää muutama minuutti avun antamiseen. Verkostoissa auttaja voi luottaa siihen, että vastavuoroisesti itselle on apua tarjolla tarpeen tullen. Opeverkostot elävän nykyisin kultakauttaan Facebookissa.

Missä sitten vertaisoppimista voi tapahtua? 

Sitähän voi tapahtua kaikkialla, mutta toisaalta sille pitää olla myös sovittuja mahdollisuuksia. Luontevasti sitä tapahtuu niissä tilanteissa, joissa ollaan saman asian kanssa tekemisessä, kun on jollakin lailla yhteisiä intressejä.

Vertaisoppimisessa toisen ei tarvitse olla saman aineen tai alan opettaja, toisen ei edes tarvitse olla opettaja. Vertaisoppimista tapahtuukin välillä sattumalta. Monialaisuus hedelmöittää vertaisoppimista. Tärkeää on kohdata toinen, olla avoin ja havaita oppimisen mahdollisuusavaruus.

Tietoinen opitun työstäminen ja reflektointi on tärkeä edellytys aiempien tietojen ja toimintatapojen työstämisessä. Älä siis kulje onnesi ohi. Muista serenpideetti, sattumahdollisuus: menee johonkin ihan uuteen paikkaan, on avoin ja tietoinen uuteen, erilaiseen, odottamattomaan törmäyttämisen luomasta oivallusmahdollisuudesta.

Kun teet jotain yhdessä toisen kanssa, näytä omaa työtapaasi ja havainnoi tietoisesti toisen työtapaa. Teknologian kanssa ihmiset luovat rutiineja ja saattavat tottua mutkikkaisiin työtapoihin. Toiset löytävät hyviä oikopolkuja, mutta eivät osaa jakaa niitä muille, koska oma työtapa on päivän selvä eikä tule näkyväksi ennen kuin joku huomaa vieressä katsoessaan, että ahaa, voiko tuon asian tehdä myös noin.

Vertaisoppiminen ei siis useinkaan ole suunniteltua. Parhaimmillaan sitä syntyy, kun ihmisillä on halu ja valmius oppia yhdessä, oppiarvoista ja ammattinimikkeistä piittaamatta, ilman roolin luomaa rajausta omalle toiminnalle.

Kouluttajat olivat kohdanneet tilanteita, joissa opettaja oli kieltäytynyt auttamasta kollegaansa, koska hänet oli omien sanojensa mukaan palkattu opettamaan omaa oppiaineitaan, ei kouluttamaan kollegoitaan. Kun vertaisoppiminen toimii hyvin, se on molemminpuolista, tasavertaista ja eteenpäin kuljettavaa. Ei kuormitus vaan voimautus – kaikille osallisille. Vertaisoppiminen on näin myös osa työhyvinvointia ja työyhteisön toimivaa vuorovaikutusilmapiiriä.

Vertaisoppiminen ei aina vaadi samanaikaista kohtaamista toisen kanssa. Sitä voi tapahtua myös itsenäisesti, vaikkapa silloin, kun tutustuu muiden tekemisiin esimerkiksi blogien tai videoitten kautta.

Mikä edistää vertaisoppimista? 

Vastarinnasta oivalluksen kautta oppivan
asenteen iloon, jota voi jakaa kaverille kans.
Tärkeitä tekijöitä:

 • oikea asenne
 • hyvä ilmapiiri
 • luottamus
 • kunnioittaminen
 • kannustavuus
 • sallivuus
 • avoin lähestyminen 
 • yhteinen kieli ja sen etsiminen
 • kysyminen
 • avun tarjoaminen
 • toisten kuunteleminen
 • ajatusten vaihtaminen
 • halu tehdä yhteistyötä
 • halu muutokseenlauantai 22. helmikuuta 2014

Mitä oppilaitoksissa pitäisi vähintään tietää tekijänoikeuksista?

Digitalisoituva oppimisen arki nostaa entistä ajankohtaisemmaksi kysymykset tekijänoikeuksista, aineistojen muuntamisesta, esittämisestä ja jakamisesta.

Tekijänoikeusasioita on pidetty niin epäselvinä ja hankalina, että osa opettajistakin on tehnyt tietoisen ratkaisun olla noudattamatta hankalia sääntöjä. Kun koulu toisaalta edustaa yhteiskunnan hallinnollista ja järjesteytynyttä puolta, on kasvatuksellisesti merkittävää opettaa ja toimia itse yhteisten sopimusten mukaisesti.

Samalla on toki tärkeää keskustella oppijoitten kanssa säädösten ja lakien syntymekanismista ja siitä, miten aikaamme liittyy esimerkiksi digitaalisen median osalta ristiriita ihmisten toiminnan ja sovittujen sääntöjen välillä.

Aihepiiri on tärkeää kehystää opetuskeskusteluissa oppijan iän mukaan maailmantalouden, luovan työn tekijöiden toimeentulon ja plagioinnin ongelmien käsittelyllä. Eettistä keskustelua voi käydä kaiken ikäisten lasten kanssa eikä lasten ymmärryskykyä näiden asioiden suhteen kannata vähätellä. Ensin toki oppilaitoksissa aikuisten on hankittava riittävä ymmärrys, jotta ohjeet ja niiden perustelut ovat selvillä.

Hämeenlinnan BossIT-koulutuksen yhteydessä osallistujilta tuli kysymyksiä digitaalisten aineistojen käyttöehdoista. Aiheesta keskusteltaessa huomattiin myös tähän aihepiiriin kuuluva harmillinen selkeyden puute. Erään koulun rehtori korjasi omalla diallani olleen virheen: TV2:n lähetyksiä ei enää saa katsoa tai tallentaa opetuskäyttöön.

Kun asiaa perattiin, toden totta: jo viime kesänä tulleessa Kopioston tiedotteessa TV2:n kanava on poistunut sallittujen listalta. Sitä vastoin TV2:n ohjelmia elokuvia lukuunottamatta voi katsoa YLE Areenalta (Areenalta ei saa tallentaa). Aiheesta on edelleen verkossa paljon väärää tietoa, koska tiedon ajantasaisuus on ilmeisesti nähty olevan alan toimijoiden omalla vastuulla. Esimerkiksi Mediakasvatusseuran sivuilla on edelleen listaus, jossa TV2 on mukana. Toivottavaa olisi, että sosiaalisen median aktiivisia oppilaitosjohdon ja opettajien verkostoja hyödynnettäisiin näin tärkeässä asiassa.

Digitaalinen muuntaminen on toinen hankala asia. Opiskelija saa tehdä omaan käyttöönsä digitaalisia muunnoksia, esimerkiksi kirjan skannaamista, mutta opettajalla pitää olla asianmukainen lupa. Valtio on hankkinut korkea-asteelle digiluvan, mutta ensimmäisellä ja toisella asteella oppilaitoskohtainen maksullinen lupa on hankittava vuosittain.

Digitaalinen oppisisältö muuttaa opetusta ja mahdollistaa aktiivisen oppimisen metodit, jossa oppijat ovat myös aktiivisia tuottajia. Avoimet oppisisällöt voivat muodostua kollegaverkostoissa, oppijat voivat olla mukana tuottajina ja avoimilla oppisisällöilläkin voi syntyä myös kannattavaa liiketoimintaa. Toista kertaa järjestettävä suomalainen Open Education Week -tapahtuma: Jaa jotain keräsi viime vuonna hyvän joukon osallistujia, intoa ja yhteisöllistä luovuuden iloa. Tutustu ja välitä halutessasi tietoa eteenpäin: Jaa jotain 10.3.2014. Tapahtuman toteuttaa AVO Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hanke.

Lisää tietoa aiheesta:
Operight-sivusto
Opettajan tekijänoikeusoppaan sivusto
Kopiosto (tekijänoikeudet)
Teosto (esittävän taiteen tekijänoikeudet)
Tuotos (elokuvat)
Gramex (musiikki)
Creative Commons-sivusto (avoimet lisenssit) sekä
KOTEK – Koulujen tekijänoikeudet kuntoon -koulutus ja tiedotushanke.

Tiivistetty diaesitys aiheesta. Diaesitystä saa jakaa ja käyttää nimi mainiten, jakaminen verkkoon samalla lisenssillä CC BY-SA, tekijä Anne Rongas 2014. Sama diaesitys löytyy myös Google Drivesta.


keskiviikko 4. joulukuuta 2013

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Tässä bloggauksessa kaksi opettajaa, Jaana Saaranen ja Tiina Huhtala kertovat Vapaan Sivistystyön Open Päivityksen koulutuksen aikana toteuttamastaan kehitystehtävästä. Koulutuksissa osallistujat etsivät omissa oppilaitoksissaan, työyksiköissään tai verkostoissaan jonkin konkreettisen toteutuskohteen, jossa soveltavat koulutuksen aikana opittua.

Kokemuksia reflektoidaan yhdessä kouluttajien ja koulutusryhmän kanssa. Kokemuksia jaetaan myös kollegoille vertaistyöskentelyn kautta sekä jakamalla didaktisia ideoita avoimessa verkossa oleviin palveluihin, kuten OPH:n Hyviin käytäntöihin (ks. Open Päivityksen ideoitten jakamisen ohje sekä aiempien koulutusten LeMill-palveluun jaettuja ideoita.

Ja sitten Jaanan ja Tiinan kokemuksiin:

Open Päivitys koulutuksessa tutustuimme uuteen verkko-opetusta tukevaan tuotteeseen, Eliademyyn.

Eliademy on suomalaisen CBTehin helmikuussa 2013 julkaisema verkko-opetusta tukeva ohjelmistotuote, joka tarjoaa käyttäjälleen ilmaisen luokkahuoneen verkossa. Tässä ympäristössä opettajat ja oppilaat voivat jakaa ja hallita verkkokursseja sekä osaamistaan. Eliademy mahdollistaa myös reaaliaikaisen keskustelun ja oppimistehtävien tekemisen. (wikipedia)

Rakensimme ammattiosaston toimintaan mukaan tuleville henkilöille opintokerhon. Eliademy taipui meidän tarpeisiin erittäin hyvin. Opintokerho on kevyt toteuttaa ja teknillisesti ei ole isoja vaatimuksia.
Eliademy on käyttäjäystävällinen tuote, johon on helppo kirjautua. Jos et halua muistella erilaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja niin voit kirjautua omilla esim. googletunnuksilla.

Mukaan voi kutsua henkilöitä yksityisesti tai laittaa linkin avoimeksi, jolloin kaikki halukkaat pääsevät kirjautumaan.


Eliademyssä opintokerho koostuu:

 • sisällöstä, jossa on teoriaosuus käsiteltävistä aiheista. Lopuksi teimme osaamistestin kurssin sisällöstä.
 • tehtävissä on erikseen rakennettu tehtävät sisältöosioille.
 • keskustelupalstalle rakensimme tehtäviä sekä keskusteluosiot kurssista ja sen osista.
 • osallistuja-osiosta näkyvät kirjautuneet henkilöt.
Kun osallistujat tekevät tehtäviä ja osallistuvat keskusteluihin niin pystymme ohjaajina seuraamaan kurssilaisten etenemistä ja pystymme reagoimaan tarvittaessa vastauksiin sekä kysymyksiin.

Eliademy on oiva apu opintokerhojen verkkopohjaisten opintoaineistojen tuottamiseen. Olemme molemmat tykästyneet Eliademyn helppokäyttöisyyteen ja teknilliseen toteutukseen. Testikäytössä opintoalusta on saanut paljon kiitosta selkeydestään ja helppokäyttöisyydestä.

 

Plussat ja miinukset:


+ helppokäyttöisyys
+ selkeys
+ tiedostojen lisäämisen ja upotuskoodien käytön helppous
+ toimii hyvin myös mobiilikäytössä
+ asiakasystävällisyys

-laajat asiakokonaisuudet hankala esittää selkeästi

Eliademyn käyttöönotto toteutettiin osana Open Päivitys vapaa sivistyö –hankkeen KSL ry:n koulutusta.

Teksti: Jaana Saaranen (jaana.saaranen@selry.fi) ja Tiina Huhtala (tiina.huhtala@ksl.fi)


tiistai 22. lokakuuta 2013

Tekeillä Vertaisvihko – ensimmäinen versio julki

Olemme kouluttaneet opettajia teknologian pedagogiseen käyttöön kolme vuotta pitkäkestoisissa Open Päivitys -koulutuksissa. Yksi suuri viestimme on ollut, että näitä asioita ei kannata tehdä yksin.

Tämä bloggaus on alun perin julkaistu Vertaispäivittäjä-blogissa 22.10.13.

Teknologian opetuskäyttö avautuu vain tekemällä, kyse on hyvin pitkälle soveltamisesta, suunnittelusta ja oppimista tukevan ympäristön rakentamisesta. Työtapojen pitäisi muuttua, muuten opetusteknologia on yksi uusi päälle liimattu pakollinen kuvio muiden vastaavien lisärasitteiden joukossa. Nina Rantapuu havainnollisti oivallisesti tätä uusien asioiden kasautumista opettajan niskaan äskettäisessä bloggauksessaan.

Opetusteknologialla on kahtalainen rooli opettajan työssä: a) se voi olla tapa ja apuväline oman työn organisointiin ja b) se voi olla opetuksen ja ohjauksen apuväline ja joskus myös kanava. Teknologia sinänsä ei ole itsetarkoitus. Se mahdollistaa monen asian sujuvan hoitamisen.

Puhetta opetusteknologiasta ei pidä ymmärtää koneiden kanssa puuhailuna vaan päin vastoin, entistä monipuolisempana yhdessä tekemisen, vuorovaikutuksen ja itseilmaisun kenttänä. Mukaan kuvioon kuuluu myös viisaus ja taito. Emme anna lapselle puukkoa ilman opettamista ja valvontaa. Oli tekninen apuväline mikä tahansa, sitä on opittava käyttämään.

Opetusteknologian osalta edelleen käydään keskustelua, että otetaanko tätä ollenkaan mukaan arkeen. Opettajat valittavat, ettei aika riitä kaiken opetteluun. Me olemme johdonmukaisesti tehneet kaikkemme, että kouluissa etsittäisiin mahdollisuuksia tehdä asioita yhdessä. Kun osaamista yhdistetään ja jaetaan tuotoksia, saadaan kaksi hyvää hedelmää: yhteistyön voima kasvaa ja yksittäisen ihmisen työmäärä kevenee.

Opetusteknologian hyödyt avautuvat vähitellen eikä niitä voi suoraan kopioida jonkun toisen hyvistä käytänteistä. Oman työyhteisön ja oppilaitoksen toimintaa on muutettava. Opetusteknologian tulisi sulautua sekä siihen, miten työtä tehdään työn organisoinnin tasolla sekä siihen, miten opetusta ja ohjausta toteutetaan.

Mikään ulkoa tuleva koulutus ei voi toteuttaa tuota viimeistä askelta. Siihen tarvitaan oppilaitosjohdon ja koko työyhteisön panos. Laitehankinnat eivät riitä. Kaapeleilla ja langattomilla verkoilla ei saada riittävää muutosaskelta aikaan.

Tuoreita Vertaisvihkoja. Kuva ja painotyö Niina Kesämaa.
No, me emme tätä murehdi. Yritämme osaltamme valaista tietä ja tarjoilla apuvälineitä. Yksi apuvälineosastolle kuuluva tuotos on Vertaisvihko, jonka ensiversio on nyt saatavilla. Kokoamme Vertaisvihkoon pieniä tietopalasia harjoituksineen, että niiden avulla opettajat yhteistuumin voisivat suunnitella opetusteknologian käyttöä sekä työyhteisötason toiminnassa että opetustoteutuksissa.

Nyt on saatavilla ensimmäinen sikiöasteen versio. Vihko karttuu edelleen ja menee myöhemmin ammattilaistaitoon. Julkaisemme sen sekä verkkoversiona että painotuotteena. Haluamme näin myös jakaa kenen tahansa saataville koulutuksissa ja tukihenkilöitten kanssa testattuja työvälineitä.

Julkaisumme lisenssinä on CC BY-SA. Jos sinulla on sopivaa jaettavaa seuraavaan versioon, ota yhteyttä Gmail: rongas.anne.

Voit ladata Vertaisvihkon ensiversion PDF-tiedoston tästä.
iPadin omistajat voivat ladata iBook-version tästä.