Koulutusmallin välitilinpäätös

Open Päivityksen ensimmäinen toteutuskausi on raportointivaiheessa. Toteuttajaryhmän kanssa todettiin, että koulutusmalli toimii ja on sinällään arvokas tulos. Kehittämistä löydettiin myös runsaasti ja oppia otetaan uusiin toteutuksiin.

Julkaisemme tässä nykyisen koulutusmallin pohjan. Jokainen koulutus sovitettiin alueen ja koulutettavaryhmän tilanteeseen niin hyvin kuin mahdollista, toki hankesuunnitelman mukaisesti ja Ope.fi II-tason kriteerien mukaan.

Johdanto


Open Päivityksellä pyritään lisäämään opettajien tvt- ja sometaitoja niin, että hän kykenee rikastamaan opettamistaan ja ohjaamistaan näiden osalta sekä toimimaan omassa työyhteisössään tvt-osaamisen vahvistajana.  Perimmäinen ajatus on oppijan valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja tietoyhteiskunnan kansalaisena toimimiseen sekä työelämässä tarvittava digitaalinen lukutaito.

Open Päivitys- koulutukseen otetaan vähintään 10 hengen ryhmä. Koulutuksen laajuus on 5 op (= 22,5 koulutuspäivää) joka sisältää 24 tuntia lähikoulutusta eli neljä kuuden tunnin lähikoulutuskertaa.

5 opintopistettä sisältää etätyöskentelyä, joka nivelletään mahdollisimman läheisesti osallistujan omaan työhön. Etätyöskentelyä ovat aiheisiin tutustuminen, pienet etätehtävät ja muu itsenäinen opiskelu. Jokainen toteuttaa mieluiten tiimityönä jonkin TVT:tä hyödyntävän opetustoteutuksen.

Koulutukseen sisältyy koulutuksessa käsiteltyjen vinkkaaminen ja opastaminen omille kollegoille eli vertaistyöskentelyä. Vertaistyöskentelyn tavoitteena on sekä vahvistaa asioiden sisäistämistä että vahvistaa koulutuksen vaikuttavuutta työyhteisössä. Vertaistyöskentely toteutetaan käytännössä esimerkiksi tiimityönä, jossa tutustutaan aihepiiriin, ideoidaan soveltamista omaan opetukseen, suunnitellaan ja valmistellaan yhdessä TVT:tä hyödyntäviä opetustoteutuksia ja työkäytänteitä sekä teknologian käyttöönottoa.

Open Päivitys on siis painotetusti työssä oppimista. Lähikoulutukset järjestetään tilaavan oppilaitoksen omissa tiloissa eli pitkiä matkustamisia ei tule.


Koulutukset ovat ajoittuneet eri toteutuksissa 4 - 6 kuukauden mittaiselle jaksolle. Lähikoulutusten välissä olisi hyvä olla vähintään 2 viikkoa, kolmannen ja neljännen koulutuskerran välillä mielellään enemmän, jotta jää aikaa omiin kokeiluihin ja niiden reflektointiin sekä asioiden kehittelemiseen vertaistyöskentelynä.

Open Päivitys -koulutuksessa on vaihteittain ja limittäin eteneviä prosesseja. Kuvana koulutuksen voi hahmottaa näin:


5 op koulutuksen lisäksi 2-3 henkilöä voi osallistuja kahden koulutuspäivän mittaiseen vertaispäivittäjäkoulutukseen, jonka tavoitteena on tukea ja antaa eväitä omassa työyhteisössään tvt-vastaavana ja vertaiskouluttajana toimiville opettajille. 

Koulutusta ohjaa Opetusministeriön ja Opetushallituksen linjaus OPE.FI-taitotasoista ja koulutus kohdistuu taitotasolle II: http://opefi.wikispaces.com/Ope.fi+II+-taso, jossa korostetaan pedagogista ja didaktista opetusteknologian käyttöä sekä työyhteistötason osaamista.

Koulutuskokonaisuus kohdistuu opetusteknologian ja internetin mahdollisuuksien hyödyntämiseen opettamisessa, ohjaamisessa ja oppimisessa.

Koulutus jakautuu neljään pääteemaan:
1. Ohjaan, opetan ja opin
2. Päivitys tähän päivään - opetuskulttuurin murros
3. Miten valitsen, yhdistelen ja viritän järkevän tvt-ympäristön
4. Yhdessä enemmän aikaan: vertainen vieressä

Jokainen osio jakautuu kahteen. Tarjoamme haluttaessa edistyneille lisäaineistoja, jolla saa omaa intressiä edistettyä. Nämä lisäaineistot toimitetaan sitä mukaa, kun koulutukseen osallistuvat esittävät toiveita ja kouluttavat havaitsevat sopivia teemoja.

Etätehtävät jakautuvat kahteen vaiheeseen:
Vaihe 1: teemojen 1-2 aikana orientointia ja pilottitoteutuksen suunnittelua (mieluiten tiimityönä)
Vaihe 2: teemojen 3-4 aikana pilottitoteutus, vertaistyöskentelyä ja jatkojalostamistaKoulutuksen vetovastuussa on nimetty pääkouluttaja. Taustalla toimii Suomen eOppimiskeskus asiantuntijaverkostoineen. Koordinoinnista vastaa Suomen eOppimiskeskus ry. Arviointi ja raportointi on TIEKE ry:n vastuulla. Tekijänoikeusasioissa konsultoidaan tarvittaessa Suomen eOppimiskeskuksen koordinoimaa KOTEK Koulujen tekijänoikeudet kuntoon -hanketta. Itseopiskeluaineistoja linkitetään eOppimiskeskuksen koordinoimasta AVO Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankkeesta. Todistukset myöntään Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.

Lisätietoja:
Open Päivityksen Edula: koulutusten viesti- ja medikeskus (Moodle) http://www.edula.fi/
HCI Productions http://www.hci.fi/
Suomen eOppimiskeskus ry http://www.eoppimiskeskus.fi/

Seuraavassa viitteellinen kurssirunko, jota voidaan muokata ryhmän tarpeitten ja tavoitteiden mukaan. Koulutuskohtaisia painotuksia ovat olleet mm. mobiili työskentely, vertaismentoroinnin tai verkko-ohjauksen painottaminen.


Kurssrunko


1. Koulutuskokonaisuus Ohjaan, opetan ja opin / ohjattu koulutus 6 t, valmistautuminen ja etätehtävät
1 a) Valmistautuminen
 • orientoiva tehtävä ja lyhyt kouluttajien selostus
 • tarvittavien käyttäjätilien luominen ennakkoon
1b) Ensimmäinen tapaaminen 6 tuntia (aiheet käsitellään toiminnallisesti, atk-luokka)
 • Koulutuksen käynnistäminen, vertaistyöskentelyyn motivointi
 • Verkko-opetuksen / mobiiliopetuksen perusteet, digitaalinen lukutaito
 • Opettajan / ohjaajan roolin muutos. Aktivointi, motivointi ja ryhmädynamiikka verkossa.
 • Blogi / wiki / Google-dokumentti reflektiovälineenä, oppimispäiväkirjan tai portfolion tapaan
 • Pikakatsaus: blogi ja wiki purettuna osiin
 • OmaProfiili-kysely
 • Oman työyhteisön tvt-osaaminen, tarpeet ja kokonaisuuden jäsentäminen, ensisijaisten oppimistavoitteiden asettaminen yksin ja yhdessä
 • Hyvät käytänteet ja pelisäännöt teknologian käyössä
 • Ohjaaminen, opettaminen ja verkkotyöskentelyprosessin laadun jalostaminen
 • Kytkeminen opetuksen tavoitteisiin: ilmiöpohjainen oppiminen, integrointi opetusteknologian avulla
 • Jokainen osallistuja perustaa omakohtaisen kokemuksen hankkimistä ja ryhmäoppimista varten oman oppimispäiväkirjan (voi olla mm. blogi, wiki tai Google-dokumentti). Tarkistetaan, että jokainen saa käyntiin oppimispäiväkirjan. Jaetaan ryhmälle linkit näihin.
1 e) Etätehtävät
 • Oman osaamisen jäsentäminen (jatketaan OmaProfiili-kartoituksen työstämistä). Lyhyt listaus siitä, mitä teknisiä perustaitoja osaa ja mitä ei osaa sekä priorisointi jälkimmäisten suhteen (lomake). Koulutuksen itseopiskeluaineistoista löytyy perusopastus keskeisiin teknisiin taitoihin. Koulutukseen osallistuja voi omaan tahtiin ja omien tavoitteiden mukaan tutustua itseopiskeluaineistoihin ja kokeilla käytännössä yksin, työparin tai tiimin kanssa uusia työvälineitä. Tarvittaessa kouluttajat etsivät ja tuottavat myös lisää itseopiskeluaineistoja.
 • Pieni omakohtainen pohdinta: miten muutan toimintamalliani 12 – 18 kk sisällä: oman toimintamallini analysointi ja tavoitteen asettelu. Apuna lähikoulutuksessa luotu kuva (jaetaan valokuvana kaikkien käyttöön).
 • Reflektio ensimmäisestä koulutuskokonaisuudesta ja etätehtävistä: oma tai ryhmän oppimispäiväkirjablogin tai vastaavan sisällön tuottamisen aloittaminen.
2. Toinen koulutuskokonaisuus Päivitys tähän päivään - opetuskulttuurin murros / ohjattu koulutus 6 t, valmistautuminen ja etätehtävät
2a) Valmistautuminen

 • Tutustutaan Opetustv:n videoon: Opetuskulttuuri murroksessa kesto 2:27
 • Tarmo Toikkasen video tekijänoikeuksista: mahdollisuus lähettää kouluttajille ennakkokysymyksiä tekijänoikeudesta.

2b) Toinen tapaaminen 6 tuntia (aiheet käsitellään toiminnallisesti)
 • Oppimisprosessin ja tvt:n sulauttaminen
 • Oppimisprosessin suunnittelu – pedagogiset mallit apuna
 • Aktivoiva opetus eri muodoissaan - avoimet oppiresurssit ja tehokkaat oppitunnit (mm. flipped classroom -idea suomalaissovelluksina)
 • Yhteisöllisen verkkotyöskentelyn apuvälineet ja niiden pedagoginen käyttäminen
 • Avoin netti ja tarpeelliset taidot: käyttöehdot, tekijänoikeudet, tietoturva, netiketti
 • Johdanto vertaiskehittämisen työtapaan ja autenttiseen oppimiseen
  • Millaisia taitoja/osaamista minulla on? Mistä aiheesta voin antaa vertaistukea? Missä tarvitsen tukea? Mistä löydän tavoitteitani tukevia verkostoja ja miten niissä toimitaan?
  • Millaisia vertaistyöskentelymuotoja työyhteisössämme on käytössä ja kuinka ne tukevat omaa työtäni? Hyvien ideoiden parastaminen (eli benchmarking, noukitaan toisten ideoita, pailataan omiin, kehitetään, sovelletaan ja jaetaan eteenpäin, esim. Asko Leppilampi / OPH: menetelmäkortti http://www.leppilampi.com/materiaali/koulutusmateriaalia/Benchmarking.pdf).
 • Työpajatyöskentelyä pienryhmissä
2c) Toinen etätehtävä:

 • Suunnittele omaan opetukseesi yksi oppimisprosessi, toteutus ja ajoitussuunnitelma (voi olla oppitunnin aikana toteutettava tai laajempi). Voit tehdä myös pienimuotoisia opetuskokeiluja jonkin uuden työvälineen kanssa riippuen omista tavoitteistasi. Painotus suunnittelussa opiskelijalähtöisyys ja aktivoiva oppiminen. Virikkeenä video Tavastian Pintakilta (ks. taustatiedot ja esittelyteksti).
 • Kuvaus omaan blogiin tai vastaavaan. Suunnitelmien vertaiskehittäminen pienryhmissä esim. blogeihin, kriteeristö ja benchlearning-metodi apuvälineinä (lyhyt lista apukysymyksiä).

3. Kolmas koulutusosio Miten valitsen, yhdistelen ja viritän järkevän tvt-ympäristön / ohjattu koulutus 6 t, valmistautuminen ja etätehtävät

3a) Kolmas tapaaminen 6 tuntia (Tähän varataan aikaa mahdolliselle työpajatyöskentelylle, mikäli sellaiseen tulee tarvetta aikaisemmissa tapaamisissa)
Päivän ohjelmassa on kaksi vaihtoehtoa riippuen työpajan tarpeesta
Vaihtoehto 1 aamupäivä
 • Työpajatoimintaa osallistujien toiveiden mukaan (vaihtoehto 2:n asiat sisäänrakennettuina työpajatyöskentelyssä).
Vaihtoehto 2 aamupäivä
 • Didaktisesti suunniteltu oppijan käyttöliittymä, käydään esimerkkien avulla läpi erilaisia kurssikokonaisuuksia, joissa oppimisympäristöt on luotu käyttäen some-välineitä.
 • Sulautuvat oppimisympäristöt, miten sulautus kannattaa tehdä, mitä työvälineitä ottaa käyttöön, miten toteutetaan henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE) ja henkilökohtainen oppimisverkosto (PLN)? Oppimisympäristön integroinnin välineet, mm. sisältöjen upottaminen, syötteet, erilaiset kuratointipalvelut, kirjanmerkit jne.
Iltapäivä
 • Verkkovälitteiset ja mobiilit kommunikointivälineet. Kouluttajat tuovat tarvittavat mobiililaitteet. Kokeillaan ja ideoidaan sovelluksia opettamiseen ja ohjaamiseen.
 • Tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä opiskelijoille motivoiva, selkeä ohjeistus verkkoympäristöön. Opiskelijan polun suunnitteleminen verkkotyöskentelyn/sulautetun oppimisen toteutuksissa. Ohjaavat prosessit case-esimerkkien avulla.
 • Ohjeistusten laatiminen, millainen on hyvä ohje?
 • Kollegiaalinen tuki ja vertaiskehittäminen.
 • Vertaisneuvonta omassa työyhteisössä, koulutusalan verkostoissa tai tuttavapiirissä.
3b)  Kolmas etätehtävä:
 • Pilottitoteutus omassa opetuksessa, sen raportointi ja reflektointi blogiin tai vastaavaan.
 • Erityishuomio ohjeistukseen: Lisää tai muokkaa oman toteutuksesi ohjeistuksia. Ohjeet voivat olla kirjoitettuja, kuvitettuja, videoita, mikä vain mielestäsi on tehokkain tapa viestiä oppilaille. Hanki vertais- ja/tai opiskelijapalautetta ohjeistuksen ymmärrettävyydestä.
 • Oman toteutuksen itsearviointi arviointityökalun avulla.
4. Koulutuskokonaisuus Yhdessä enemmän aikaan: vertainen vieressä / ohjattu koulutus 6 t, valmistautuminen ja etätehtävät

4a) Valmistautuminen


4b) Neljäs tapaaminen 6 tuntia (aiheet käsitellään toiminnallisesti)
 • Omien toteutusten esittely ja vertaispalaute, ajatuksia jatkojalostamiseen ja ideoitten levittämiseen (arviointikehikon avulla, rakentavien kysymysten esittäminen, didaktiset ratkaisut opekorteille).
 • Laatu ja laadun kehittäminen vertaistyöskentelyn avulla ja kuinka laatu varmistetaan yhdisteltäessä erilaisia opetus- ja ohjaustyövälineitä. Laatu opiskelijan näkökulmasta.
 • Tvt- ja sosiaalisen median työkalut, didaktinen käyttö. Elinikäisen ja elämänlaajuisen oppimisen eväitä: avoin oppiminen/opettaminen ja verkostojen voima esimerkkien valossa (open education, open education resources / http://fi.wikipedia.org/wiki/Avoimet_oppiresurssit).
 • Miten tästä koulutuksesta eteenpäin?
4c). Neljäs etätehtävä:
 • (Oman kouluasteen laatukriteerien soveltaminen opetuksessa ja työyhteisössä, oma laatuajattelu, sen reflektointi ja tavoitteet koulutuksen jälkeen.)
 • Oman (tiimin) pilottitoteutuksen lyhyt kuvaus ja jakaminen internetin kautta kollegoille, ks. ohje.
 • OmaProfiili-kartoitus ja sen pohjalta henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (etätehtävä 1) päivitys ja tavoitteet / toteutusten ideointi seuraaville 3 lukukaudelle.

Kaikki koulutuksessa avoimilla verkkosivuilla julkaistut koulutusaineistot jäävät käyttöön myös koulutuksen jälkeen. Aineistot julkaistaan Creative Commons -lisenssillä BY-SA 3.0, joka sallii aineiston hyödyntämisen mm. koulutukseen osallistuvien opettajien omassa työssä lisenssiehdon mukaisesti (saa esittää vapaasti, saa linkittää, saa muunnella, nimi mainittava, julkaisu samalla lisenssillä). Koulutuksen aikana tutustutaan avointen oppiresurssien lisenssoitiin.


Open Päivitys on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Toteuttajajoukko Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenorganisaatioiden muodostama konsortio.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun