Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on toukokuu, 2013.

Vantaan verkkopedot tutkivalla oppimispolulla

Kuva
Viime keväänä alkoi Open päivitys -koulutus meidän Vantaan verkkopetojen porukalla. Aiheena tutkiva oppiminen (verkko-oppimisympäristöä käyttäen).

Minun kohdallani toteutus perinteisestä ryhmätyöstä eroaa siten, oppilaat laitetaan itse määrittelemään tutkimusongelmansa annetun teeman sisältä ja sitten etsimään tietoa asiasta. Tarkistavat siis omansa ja luokkakavereidensa ennakkokäsitykset. Lopuksi ryhmä pitää pienen opetustuokion muulle luokalle – tyyli vapaa. Kurssi jatkui nyt syksyllä ja pääsimme testaamaan mallia oppilaillamme.

Joukossamme on sekä aineen- että luokanopettajia ja tutkimusteemat kurssilaisittain vaihtelevat luonnollisesti suurestikin. Hyvä näin, sillä saamme hyviä kokemuksia, miten tämä oppimismalli toimii eri-ikäisillä oppijoilla ja eri oppiaineissa. Itse päätin ottaa testikappaleiksi ysiluokan äidinkielen ryhmäni, muilla on esim. ysiluokan biologiaa, vitosluokan biologiaa ja kasiluokan fykeä (ympäristökurssi). Bloggaajakollegani kertonee omasta yhteisku…

Tutkivaa oppimista verkossa Vantaalla

Kuva
Opetuksen uudistaminen vie aikaa. Vanhoilla monisteilla samat asiat opettaa vähäisellä valmistelulla, kun taas asioiden tekeminen uudella ja kiinnostavalla tavalla vaatii vaivannäköä, vähäisen vapaa-ajan (ainakin osittaista) uhraamista suunnittelutyölle sekä toisinaan astumista myös omalle epämukavuusalueelle uusien opetusmenetelmien opettelmisen kautta. Onneksi omassa sivutyössäni alueellisena verkkopedagogisena tukihenkilönä pääsen toisinaan irti opetustyöstä sellaisiin koulutuksiin, missä päivän ohjelma ja sisältö painottuvat lähinnä opetuksen suunnitteluun. Tänä syksynä eräs tällainen koulutus oli Vantaan verkkopedagogien tarpeisiin räätälöity Open päivitys. Open päivityksessä teemana oli tutkiva oppiminen. Yksi koulutuksen kiinnostava puoli oli saman teeman tarkasteleminen eri aineiden ja luokkatasojen näkökulmasta. Sama tutkivan oppimisen lähestymistapa tuntuu taipuvan erilaisina sovelluksina hyvinkin erilaisiin aineisiin sekä eri ikäisille oppilaille.

Itse lähdin…

VARIA:n Open Päivityksessä kehitettiin kursseja

Kuva
Suomen eOppimiskeskus ry:n koordinoima Open päivitys -täydennyskoulutushanke on
toteutettu Vantaan ammattiopisto VARIA:ssa. Tavoitteena on ollut vahvistaa opettajien työssä oppimista, oppimisen teknisten työympäristöjen sekä uusien oppimisen toimintamallien, verkko- ja mobiiliohjauksen kehittäminen.

"Kurssilla on hyvin pystytty ottamaan opiskelijoiden erilaiset tilanteet ja tavoitteet huomioon - opetus on ollut riittävän yksilöllistä."


Vantaan VARIA:ssa hyödynnettiin monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikka ja pohdittiin
miten hyödyntää olemassa olevia työkaluja tehokkaammin. Käytössä oli oppimisympäristö, mallihuoneet ja riittävästi opetuksen, viestinnän ja yhteistyön työkaluja. Varia käyttää Fronter oppimisympäristöä.

Koulutuksen aikana kehitettiin pedagogista toimintaa, jossa hyödynnetään TVT:n vahvuuksia. Oli hieno nähdä miten kurssin edetessä palikat loksahtelivat kohdalleen.

- "Koulutuksessa on ollut erityisen paljon hyötyä siitä, että ohjausta on saanu…

Stadin ammattiopistossa koettiin yhdessä tekemisen voimaa

Kuva
Juuri päättyneessä jo käsitteeksi muodostuneessa 'openpäivitys'-koulutuksessa tehtiin konkreettista työtä virtuaalisilla työkaluilla. Koulutuksen aikana saimme nähdä ja kokea miten ideasta syntyi, aihio, josta syntyi valmiita kursseja ja virtuaalisia työtiloja oppimisprosessin tukemiselle sekä tiedon ja kokemusten jakamiseen.

Oli myös mukavaa nähdä mitä kaikkea avoimella suhtautumisella, suunnittelulla ja kovalla duunilla saadaan aikaan. Tämä taas todistaa sen vanhan viisauden että "nälkä kasvaa syödessä", ja haluaisi osata enemmän, totesi Stadin ammattiopiston opettaja kurssin päätössession virtuaalisessa keskustelussa, jossa osallistujat saivat antaa vertaistukea ja palautetta toisilleen. 

Opetushallituksen rahoittamalla Open Päivitys kurssilla rakennettiin Stadin ammattiopiston Fronter  -alustalle mielekkäitä työtiloja (kursseja, mediakirjastoja etc). Osa hyödynsi myös some-palveluja esim. Blogin muodossa.

Koulutuksessa yhdistyi myös oppimisympäristön …
Kuva
Keudan opettajat nostivat verkko-opetuksen uudelle tasolle
Ammatillisen Open päivityksen Keudan (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) ryhmäläiset uudistivat opetustaan monin tavoin sekä kehittivät yhteistyön muotoja työyhteisöissään.

Keudan Moodle-ympäristön käyttö vaihtelee paljon eri yksiköissä ja samankin yksikön opettajien välillä. Myös koulutuksen osallistuneissa oli niin verkko-opetuksen edistyneitä käyttäjiä kuin ensimmäistä verkkokurssiaan rakentavia opettajia. Toinen toisiltaan oppiminen toimikin ryhmän sisällä hienosti ja tuloksia saatiin ihailla koulutuksen päätöspäivässä 18.4. Järvenpäässä.

Omien resurssien rajallisuus omaan oppimiseen lähipäivien ulkopuolella, oli selkeä huolenaihe opettajilla. Työnantaja on antanut mahdollisuuden lähipäiviin osallistumisiin, mutta etä- ja vertaistyöskentely on pitänyt hoitaa työpäivien ulkopuolella. Käytännössä koulupäivän aikana ei juurikaan ole mahdollisuutta esim. vertaisohjaukseen vaikka tarvetta ja halua olisikin.
Osallistujien komme…

Lukion ja peruskoulun opettajien yhteistyötä Pyhäjoella

Kuva
Pyhäjoella Open Päivitys -koulutus pidettiin lukion ja peruskoulun yhteisenä projektina. Koulut toimivat vierekkäisissä rakennuksissa ja useat peruskoululaiset jatkavat opintojaan lukiossa, joten tämä järjestely antoi samalla mahdollisuuden kehittää yhteistä mallia tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön. Yhteiseksi kehittämiskohteeksi asetettiin uuden TVT-strategian työstäminen.

Koulujen ja opettajien yhteistyöhön on Pyhäjoella pitkät perinteet, sillä koulut ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä Pyhäjoen Kuulumiset -lehden tiimoilta. Tämä vinkkinä muille kouluille!

Ajallisesti Open Päivitys -koulutus sijoittui kuluvan vuoden maalis-huhtikuulle. Lähipäivät jakaantuivat peruskoulun ja lukion ryhmien kesken ja yksi päivä oli ryhmille yhteinen. Koulutuksen sisältö muodostui luennoista ja käytännön harjoituksista sekä muuna aikana tehtävänä vertaistyöskentelynä. Materiaalit ja työskentely koottiin koulutuksen wikiin.


Käytännön harjoituksissa keskeisessä roolissa oli Google Driven ja mu…

Open päivitystä OAKK:ssa

Kuva
Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen Open päivitys -koulutus pidettiin 22.2.-25.4.2013. Koulutus räätälöitiin alusta pitäen OAKK:n tarpeisiin. Painopisteiksi valittiin sosiaalisen median käyttö opetuksessa ja hanketyössä.

Koulutus jakaantui luentoihin, keskusteluihin, ryhmätyöskentelyyn ja käytännön harjoituksiin. Lisäksi lähipäivien välillä osallistujat työstivät omia projektejaan sekä tekivät vertaistyöskentelyä.

Koulutuksen verkkoympäristöksi valittiin Purot.net-wiki, johon koostettiin koulutuksen materiaalit, muistiinpanot ja osallistujien tuotokset. Koulutuksen materiaalit julkaistiin SlideSharessa, josta ne upotettiin edelleen wikiin (katso lähipäivien sivut). Materiaalit on julkaistu CC-lisenssillä varustettuina myös Edulan mediakirjastossa.

Wikiä käytettiin työskentelyssä apuna esimerkiksi niin, että kun tutustuttiin sosiaalisen median palveluihin, jokainen valitsi haluamansa some-palvelun, kokeili/arvioi sitä ja raportoi sitten kokeilunsa tulokset wikiin muiden nähtäväksi.


Osallistu…

Open Päivitys -koulutus on laadukasta ja positiivisesti vaikuttavaa

Kuva
Suomen eOppimiskeskuksen vetämä hankekonsortio on kouluttanut lähes 300 yleissivistävän ja ammatillisen puolen opettajaa Open Päivitys -kouluksissa 2011-2013 välisenä aikana. Lisäksi 118 oppilaitosjohdon edustajaa on hankeaikana osallistunut Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tieto- ja viestintätekniikkaan -koulutuksiin.

Näiden koulutusten lisäksi hankkeen osallistujiin ovat kuuluneet myös ne sadat opettajat, jotka ovat toimineet vertaisohjaajina kollegoilleen tai kouluttautuneet vertaispäivittäjiksi.

Open Päivitys -koulutukset ovat saaneet hyvää palautetta kautta linjan: koulutukset ovat olleet oikea-aikaisia, vastanneet todelliseen tarpeeseen ja antaneet esimerkkiä ja oppia niistä mahdollisuuksista, joita tieto- ja viestintätekniikka voi opetukseen tuoda. Koulutusten keskeistä antia on ollut myös yhteistyömallien kehittäminen niin omassa oppilaitoksessa kuin laajemmissakin verkoissa. Yhteistyössä hyvien käytänteiden levittäminen on helpompaa eikä jokaisen tarvitse keksiä pyörää uudes…